Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten m.b.t interim management en advies in de ruimste zin van het woord tussen JvM Interimmanagement & Advies, hierna verder te noemen JvM, en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.


2. Grondslag offertes

Offertes van JvM zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. JvM zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. 


3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die JvM nodig heeft. Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie voert JvM de werkzaamheden naar beste kunnen uit en verbindt zij zich ertoe de grootst mogelijke beroepsbekwaamheid, integriteit en vakkennis aan te bieden. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft JvM  het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door anderen dan JvM.

4. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde onkosten staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen  reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen zij afzonderlijk worden berekend. De door Opdrachtgever aan JvM  verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. JvM  draagt er zorg voor dat van de Opdracht een tijdspecificatie bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht. 

5. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 4 genoemd worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan JvM de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). 

6. Totstandkoming van de opdracht

De opdracht komt tot stand door aanvaarding of uitvoering van JvM. JvM zendt aan de opdrachtgever een offerte die voor akkoord ondertekend aan JvM geretourneerd moet worden. JvM is bevoegd haar activiteiten uit hoofde van de opdracht op te schorten totdat zij een kopie van de door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte retour heeft ontvangen.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal JvM de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. 

8. Duur en afsluiting van de opdracht

De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken.

9. Tussentijds beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, met een opzegtermijn van 1 maand,  eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. JvM is vanwege die opzegging niet schadeplichtig jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever is vanwege die opzegging schadeplichtig jegens JvM voor zover dat voortvloeit uit art. 7:411 BW en met inachtneming van art. 7:408 lid 3 BW. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en nader onder voorbehoud van rechten. 

10. Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van JvM. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijds beëindiging van de opdracht, is voorgaande van overeenkomstige toepassing. 

11. Vertrouwelijkheid

JvM is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. JvM zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van JvM aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen. 

12. Aansprakelijkheid

JvM  stelt alles in het werk de overeenkomen opdracht naar beste weten en zo zorgvuldig als van hem kan worden verwacht uit te voeren. JvM  neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht. JvM is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid van JvM zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan en half jaar hebben, geldt maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan JvM kunnen worden toegerekend. In geval van overmacht is JvM gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan JvM  voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan JvM. 

14. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. JvM kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

4. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter.

heeft u nog vragen?

Voor vragen en verdere informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.