Selecteer een pagina
Resultaatgericht sturen in de zorg

Resultaatgericht sturen in de zorg

2improve

 

Wilt u ook af van de discussie over de steeds toenemende zorgkosten en heeft u genoeg van de eeuwig durende discussie over kwaliteit van organisatie en management?

Wilt u dat de professionele zorgverlener en de manager hand in hand gaan?
 Wilt u kunnen sturen op de lange termijn en niet afhankelijk zijn van de (vaak door politiek ingegeven) korte termijn veranderingen?

Dan heeft 2Improve de oplossing voor u!

2Improve verbetert het sturen binnen uw organisatie! 2Improve neemt uw bedrijfsprobleem als uitgangspunt. Samen met key-spelers binnen uw organisatie analyseren we het probleem en komen we tot de daadwerkelijke oorzaken. Door middel van onze opzet leiden we niet alleen uw medewerkers op, maar werken we gezamenlijk aan een oplossingsplan voor een actuele uitdaging binnen uw organisatie. Uw medewerkers zijn nadien in staat om de oplossing daadwerkelijk binnen uw organisatie te implementeren. Uw probleem is opgelost en uw medewerkers zijn getraind. Het mes snijdt aan twee kanten! In bijgaand diagram is dit schematisch weergegeven.

2-improve

Welke uitdaging gaan we met u aan?

2Improve richt zich op de besturings- en veranderingsprocessen in uw organisatie. Wij verbeteren uw PDCA-cyclus, omdat we uw probleem vanuit de PDCA-cyclus benaderen en oplossen.
U kunt denken o.a. aan uitdagingen op het gebied van:

 • Verbetertrajecten die niet het gewenste resultaat opleveren;
 • Knelpunten in primaire en secundaire processen;
 • Onvoldoende kwaliteit van bijsturingsmaatregelen;
 • Wet- en regelgeving die moeizaam kan worden nageleefd;
 • Onvoldoende impact van management;
 • Oorzaakanalyse die niet de juiste diepgang heeft;
 • Regelmatig verrast worden door ontwikkelingen.

Mocht uw interesse gewekt zijn, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen.

Jeffrey Colin
06-57889942
Jcolin.advance@gmail.com

Jack van Mechelen
06-14814898
info@jackvanmechelen.nl

Sturen op ontwikkelingen in de ziekenzorg

Sturen op ontwikkelingen in de ziekenzorg

Uit literatuur en diverse onderzoeken blijkt dat de zorgvraag en de bijbehorende zorgkosten de komende jaren zullen toenemen. De zorgkosten per inwoner in Nederland bedragen ruim €5.600 en hiermee zijn we een van de koplopers in Europa. Belangrijke oorzaken die worden genoemd zijn o.a. de vergrijzing, en toename van chronische zieken. Daarnaast kunnen de ict-systemen van de zorgaanbieders onderling nauwelijks informatie uitwisselen en heerst er krapte op de arbeidsmarkt.

Er worden oplossingen gezocht op het gebied van innovatie (eHealth), meer zorg dichtbij de burger (eerstelijns- en thuiszorg), meer preventie, een betere levensstijl en korter verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis. Om dit te financieren wordt gekeken naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe (integrale) bekostigingsmodellen.

Om deze ontwikkelingen binnen de organisatie nu of in de toekomst te kunnen implementeren, is de zorgaanbieder zelf ook aan zet. Het is nu van belang om een eigen (van de concurrentie) onderscheidende visie op zorg op te stellen en deze te vertalen naar ‘sturen’ op de zorg.
 In de veranderingsfase naar de nieuwe visie is het van belang om (naast de huidige) ook andere stuurinformatie te ontwikkelen. Welke kritische succesfactoren horen bij deze veranderingsfase, wat zijn dan de kritische prestatie indicatoren en welke doelstellingen horen hierbij?

Dan gaat het over ontwikkeling van KPI’s m.b.t. substitutie van zorg (verschuiving naar 1e lijn), preventiemogelijkheden, eHealth, 1,5 lijnszorg etc. Dat betekent in de meeste gevallen dat buiten de geijkte paden moet worden getreden. Ik ben ervan overtuigd dat de organisatie die dit snel voor elkaar heeft, de komende jaren koploper zal zijn.

Wil je hier eens vrijblijvend over sparren?

Neem dan contact op met Jack van Mechelen, 06-14814898 of info@jackvanmechelen.nl

Bent u al voorbereid op de AVG?

Bent u al voorbereid op de AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De AVG vervangt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Aan de ene kant versterkt de AVG de positie van degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacy rechten en hun bestaande rechten worden sterker. Aan de andere kant krijgen organisatie die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen en zullen meer dan voorheen moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Als u bovenstaande in ogenschouw neemt, betekent dit nogal wat voor u en uw organisatie. En dan komt 25 mei wel heel dicht! Gevoel van paniek (hoe dit nog te kunnen regelen?), schuldgevoel (waarom heb ik dit niet eerder gezien?) en boosheid (waarom heeft de overheid mij onvoldoende geattendeerd?) zullen u hierbij niet helpen.
U moet aan de slag!

In 10 stappen kunt u zich voorbereiden:

 1. Bewustwording creëren binnen uw organisatie;
 2. Informeren:
  – privacyverklaring;
  – recht op inzage, recht op correctie en verwijdering en het nieuwe recht op dataportabiliteit;
  – klachten bij de autoriteit persoonsgegevens (AP)
 3. Bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
 4. In kaart brengen van privacyrisico’s van uw gegevensverwerking en het stellen van beheersmaatregelen (data protection impact assessment);
 5. Privacy by design en Privacy by default;
 6. Toezicht en een interne functionaris voor de gegevensbescherming;
 7. Meldplicht datalekken;
 8. Bewerkersovereenkomst aanpassen;
 9. Heeft u een leidende toezichthouder?
 10. Eisen aan geldige toestemming

Ik kan me heel goed voorstellen dat bovenstaande stappen nog meer vragen oproepen. Gelukkig zijn er veel websites, waar informatie te vinden is. Kijk vooral eens op de site van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl) en de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Hierop staat voor u een handige on-line regelhulp om voor u te bepalen in welke mate de genoemde stappen van toepassing zijn.

Mocht u echter behoefte hebben aan een verdere inventarisatie van de AVG binnen uw onderneming of zoekt u ondersteuning bij het implementeren van (een gedeelte) de AVG, dan kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met mij opnemen.

Integrale geboortezorg en Integrale bekostiging – hand in hand !

Integrale geboortezorg en Integrale bekostiging – hand in hand !

De door de Minister van VWS aangestelde Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte leverde in december 2009 het rapport  ‘Een Goed Begin’ (1) op, waarin werd geadviseerd over potentiële verbeteringen in de zorg rondom zwangerschap en geboorte. In een publicatie van de Inspectie (IGZ, maart 2016) (2) wordt onder andere geconcludeerd dat het veld een groot aantal adviezen uit ‘Een goed begin’ “met veel inzet heeft aangepakt” en de samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en andere beroepsgroepen binnen de gezondheidszorg goed van de grond komt. In minder positieve zin zorgt de aangekondigde komst van (verplichte?) integrale bekostiging voor de geboortezorg vooralsnog voor een hoop opschudding en onduidelijkheid. De wens c.q. eis tot de vorming van een geboortezorg organisatie ten behoeve van de contractering met zorgverzekeraars en onder meer ‘landelijk gesteggel’ over bijvoorbeeld de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg dragen niet bij aan de inhoudelijke wens tot integrale zorg.

Qocon (www.qocon.nl) is een van de 8 pioniers in Nederland die integrale geboortezorg en integrale bekostiging hand in hand laten gaan. Als projectleider mag ik vorm geven aan dit mooie proces. In deze blog geef ik een korte beschrijving van de gestructureerde aanpak.

Coöperatie Qocon

Om integrale geboortezorg en bekostiging hand in hand te kunnen laten gaan, is de coöperatie Qocon opgericht. Het voordeel van de coöperatie is dat door middel van een ledenraad invloed kan worden uitgevoerd op het beleid. Alle partijen in de keten van de geboortezorg zijn evenredig vertegenwoordigd en gezamenlijk eigenaar van Qocon. Daarnaast blijven de partijen ook als zelfstandig ondernemer actief. Hiermee is een goede basis gelegd voor vertrouwen in de keten en kan het belang van de cliënt / patiënt centraal worden gesteld.

Volgende fase was om de administratieve organisatie van Qocon (en daarmee integrale bekostiging) zo snel als mogelijk operationeel te krijgen. Dit natuurlijk om de liquiditeitsstroom naar de partijen te blijven garanderen, maar ook om het leereffect optimaal te kunnen benutten. Binnen Qocon is gekozen om het facturatieproces (naar de zorgverzekeraar) en uitbetalingsproces (naar de leden) op de integrale wijze te laten plaatsvinden. Dit is niet de meest makkelijke manier, maar hiermee is het leereffect aan de bron (zorgaanbieder in de keten) het hoogst. Hier vindt immers de beoordeling plaats of zorg wel of niet integraal is.

Verdere optimalisatie en verbetering

De volgende fase is (en hier zitten we middenin) om de bestaande kwaliteit van zorg in de keten verder vorm te geven, te optimaliseren  en te verbeteren. Hiervoor is een kwaliteitsbeleidsplan opgesteld, waarin de besturingscyclus (PDCA) verder wordt uitgewerkt in activiteiten. Naast het operationeel inhoud geven aan de zorg en het verbeteren van zorgprocessen, wordt aandacht besteed aan vastleggen van processen, het monitoren van doelen, het toetsen van de kwaliteit en het bijsturen hierop. En op al deze onderdelen wordt gekeken of het past binnen de afgesproken integrale bekostiging. Hiermee gaan we hand in hand om te leren en te kunnen bijsturen!

Om bovenstaande fasen te beheersen is een projectplanning opgesteld en zijn werkgroepen en commissies in het leven geroepen. Zoals het een pilot beaamt gaat het met vallen en opstaan.

Zoals een gynaecoloog mij onlangs vertelde, lijkt het wel een geboorteproces. Ook een baby kan immers niet direct staan en lopen.

________________________________

(1) Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2009). Een goed begin. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. http://www.goedgeboren.nl/netwerk/Multimedia/Get/641.

(2) Inspectie voor de Gezondheidszorg (2016). Thematisch toezicht geboortezorg: Afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van ‘Een goed begin’. De stand van zaken in de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Nederland op 1 november 2015. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/01/thematisch-toezicht-geboortezorg-afsluitend-onderzoek-naar-de-invoering-van-de-normen-van-een-goed-begin

Bent u integer?

Bent u integer?

Je hoeft er het nieuws de laatste tijd maar op na te slaan of het gaat over integriteit. Of het nu gaat om loonsverhogingen binnen de financiële sector, de ‘me too’ discussie, de nevenactiviteiten van een voetbaltrainer of de miljoenenfraude van een belastingadviseur, integer handelen staat hierin centraal.

Nu bent u er waarschijnlijk van overtuigd dat dit uw bedrijf niet zal raken, en laten we hopen dat dit ook daadwerkelijk zo is. Maar wellicht herkend u uitspraken als: ‘ik gedraag me zo, omdat collega’s dat ook doen’, ‘we doen dit al jaren zo’, ‘ik kan zo’n cadeau toch niet weigeren’, ‘die hele me too discussie is toch flauwekul’, ‘de leidinggevende moet er maar iets van zeggen’. Dan is het mogelijk tijd om integriteit bespreekbaar te maken. Daarnaast kan het geen kwaad periodiek stil te staan bij integer gedrag binnen uw bedrijf. In deze blog ga ik in op soft controls m.b.t. integriteit.

Waaruit blijkt integer gedrag?

 1. Evenwichtig handelen: worden alle relevante belangen onderkend en zichtbaar meegewogen in besluitvormingsprocessen en projecten?
 2. Consistent handelen: wordt gehandeld in lijn met kernwaarden, beleid, doelen en principiële keuzen?
 3. Bespreekbaarheid: is er een klimaat waarin dilemma’s, zorgen, risico’s en taboes aan de orde (kunnen) worden gesteld?
 4. Voorbeeldgedrag: geeft u of uw management het goede voorbeeld?
 5. Uitvoerbaarheid: worden er realistische en uitvoerbare doelen gesteld en werken processen en systemen goed?
 6. Transparantie: bent u open naar uw toezichthouders en medewerkers? Is er zicht op niet integer gedrag?
 7. Handhaving: worden er passende maatregelen genomen op niet integer gedrag?

Bespreek bovenstaande 7 soft controls eens binnen uw managementteam of beter nog bespreek ze met uw medewerkers. Zo werkt u zichtbaar aan een integere bedrijfscultuur.